En una canal de boví mascle de raça Rotbunte de 18 mesos d’edat s’aprecia un canvi de coloració groguenca en el teixit adipós, tendons i limfonodes. Aquests últims estan lleugerament edematosos i augmentats de mida.

Els inspectors volen determinar si l’origen de la coloració groguenca és fisiològic per acúmul de pigments carotenoides o es tracta d’una icterícia (acúmul patològic de bilirrubina).

Es fa un exàmen histopatològic del fetge i els limfonodes que descarta la presència de lesions que permetin explicar una patologia. Es realitza el test d’alcohol èter en teixit adipós: consisteix en dipositar fragments de teixit adipós de la canal afectada en dos recipients, un amb alcohol i un amb èter, agitar-los i llegir el resultat en 1-2 hores. Els carotenoides en ser solubles en èter tenyiran aquest líquid de color groc mentre que els pigments biliars són solubles en alcohol i tenyiran de groc l’altre vial (veure figura 2) (Higiene e inspección de carnes, B. Moreno Garcia, 2003, Ed. Diaz de Santos).

La manca de lesions hepàtiques i la reacció positiva a l’èter fan pensar que es tracta d’un cas de coloració groga per acúmul de carotenoides.

Canvis de coloració groguenca fisiològics es poden observar també en animals d’edat avançada i son més freqüents en algunes races bovines (Jersey i Guernsey). Els pigments carotenoides, en oxidar-se, perden la coloració groguenca per tant en aquests casos la coloració pot disminuir o desaparèixer durant l’oreig de la canal.

Coloració groguenca evident del teixit adipós.

Coloració groguenca evident del teixit adipós.

En dipositar fragments de teixit adipós en alcohol i èter s’observa com l’èter vira a una coloració grogosa mentre que això no passa amb l’alcohol, indicant que es tracta de pigments carotenoides.

En dipositar fragments de teixit adipós en alcohol i èter s’observa com l’èter vira a una coloració grogosa mentre que això no passa amb l’alcohol, indicant que es tracta de pigments carotenoides.