S’observa en un vedell mascle una àrea ben circumscrita d’uns 7-10 cm, de color clar i aspecte no purulent.La lesió és lleugerament dura al tacte i es localitza al mig de la peça anomenada “tapa plana” (regió del semitendinós-semimembranós/bíceps femoral). L’animal no presentava cap signe sospitós a l’ante-mortem i cap més altre lesió en canal i vísceres. Aquest procés ens sol aparèixer entorn d’un 1% de les canals bovines d’engreix. Sospita: necrosi per pressió.

Les imatges són compatibles una miositis eosinofílica, donada la coloració  gris-verdosa que presenta la musculatura.

S’associa la presència d’aquest tipus de lesió a la degeneració de paràsits musculars tipus Sarcocystis spp. però no sempre s’observen aquests paràsit en casos de miositis eosinofílica. Probablement es tracta d’un fenomen immunomediat. Sembla ser que es pot associar també a una ruptura traumàtica de fibres musculars que iniciés una infiltració eosinofílica.

Per confirmar aquest diagnòstic es poden remetre mostres en formol per al seu anàlisi histopatològic.

 Àrea ben delimitada on la musculatura presenta un canvi de coloració verdosa.

Àrea ben delimitada on la musculatura presenta un canvi de coloració verdosa.

Àrea on la musculatura presenta un canvi de coloració verdosa.

Àrea on la musculatura presenta un canvi de coloració verdosa.