Un dels motius més comuns de declaració de no aptitud de fetges de boví és la distomatosi o infestació del fetge per paràsits de la classe dels trematodes (també s’anomena trematodosi). Aquesta nomenclatura inclou paràsits de les famílies Fasciolidae, Dicrocoeliidae i Opistorchiidae.

La Fasciola hepàtica és un dels més comuns en boví i les lesions que provoca son:

  • Trajectes migratoris larvaris al fetge, de caràcter hemorràgic i amb necrosi coagulativa.
  • Colangiohepatitis: colengiectàsia (dilatació), engruiximent i fibrosi dels conductes biliars per la presència dels paràsits adults al seu interior.

A continuació veurem algunes imatges obtingudes de les vísceres declarades no aptes en escorxadors de boví i utilitzades per a les pràctiques a la facultat. Les imatges s’han obtingut de l’Arxiu d’imatges de patologia veterinària de la facultat.

Colangitis crònica amb presència d’adults de Fasciola hepatica a l’interior dels conductes biliars.

Colangitis crònica deguda a Fasciola hepatica. Es pot apreciar una marcada fibrosi dels conductes biliars.

Colangitis crònica deguda a Fasciola hepatica.

Colangitis crònica per Dicrocoelium dendriticum (es poden observar els adults a l’interior del conducte biliar obert). Les lesions que provoca són similars a les de Fasciola però menys greus.