Arriben al SESC mostres de corders amb icterícia, esplenomegàlia i hepatomegàlia moderada (veure imatges 1 i 2). Un cas semblant ja es va discutir anteriorment en aquest fòrum:  Veure consulta Corders nascuts en divendres sant.

A l’estudi histopatològic s’evidencia un augment de cel·lularitat a la polpa blanca de la melsa amb imatges d’eritrofagocitosi. En la majoria d’animals estudiats s’aprecien lleus lesions inflamatòries al parènquima hepàtic així com eritrofagocitosi a nivell de cèl·lules de Kupfer.

S’estudien també frotis sanguinis on s’observen, en la majoria dels animals, imatges indicatives d’anèmia regenerativa i presència d’estructures en forma de coc a la superfície dels eritròcits (veure imatges 3 i 4).

Conjuntament, les troballes macro i microscòpiques són suggestives d’una infecció per Mycoplasma ovis (antigament anomenat Epheritrozoon ovis).

Finament es va intentar confirmar la presencia d’aquest bacteri mitjançant una PCR de gènere Mycoplasma a partir de mostres de fetge congelades. El resultat però va ser negatiu. Cal afegir que tant sols es va realitzar PCR de mostres de tres animals i que la mostra ideal per fer aquesta tècnica és la sang. Així, malgrat el resultat negatiu a la PCR, no es descarta el diagnòstic de possible infecció per Mycoplasma ovis.

Coloració groguenca de les canals afectades (lleu icterícia).

Augment moderat de mida de la melsa (esplenomegàlia).

Al frotis sanguini es va observar anisocitosi (eritròcits de diferents mides) i policromàsia (diferent apetència tintorial), indicatives d’anèmia regenerativa, i presència de bactèries compatibles amb micoplasmes (sagetes).

A més augments es poden apreciar bactèries, amb morfologia de coc i alineades a la superfície dels eritròcits.