En un xai de 3 mesos d’edat, de raça creuada, s’observa un augment de mida del fetge que presenta la superfície molt rugosa i irregular.
A la secció el parènquima hepàtic presenta múltiples dilatacions irregulars ductals (colangièctasi) i cavitats d’aspecte quístic plenes de líquid de coloració verdosa.

L’estudi histopatològic evidencia una proliferació generalitzada de cavitats irregulars i ductals recobertes per epiteli biliar i associades a una intensa fibrosi intersticial també generalitzada. El parènquima hepàtic es troba en una proporció reduïda però presenta un aspecte normal.

La lesió es classifica com a degeneració quística hepàtica d’origen congènit. Es descarta un possible diagnòstic de neoplàsia o quists d’origen parasitari.

Fetge augmentat de mida i coloració pàl•lida.

Fetge augmentat de mida i coloració pàl•lida.

A la secció s’observen múltiples cavitats quístiques plenes de líquid verdós.

A la secció s’observen múltiples cavitats quístiques plenes de líquid verdós.