En una truja de 6 mesos d’edat de raça creuada es va observar una marcada esplenomegàlia (media uns 85 cm). La melsa, a més, presentava una coloració pàl·lida d’aspecte marmori. A la serosa peritoneal es podien observar petites lesions nodulars blanquinoses amb aspecte de peritonitis cronificada.

L’estudi histopatològic va evidenciar, tant a la melsa com a les lesions del peritoneu, una proliferació neoplàsica de cèl·lules rodones rodejades d’una abundant proliferació de teixit connectiu. Infiltrant aquest creixement es podien observar leucocits polimorfonuclears eosinòfils. El diagnòstic morfològic era compatible amb un mastocitoma.

Per confirmar el diagnòstic es va fer una immunohistoquímica del receptor C-kit que va donar un resultat positiu, i una tinció amb Blau de Toluïdina que va tenyir grànuls intracitoplasmàtics dels mastòcits neoplàsics.

Es tracta d’una neoplàsia poc freqüent en porcs, anteriorment n’havíem descrit un cas afectant a la pell: Mastocitoma cutani.

Marcat augment de mida de la melsa, que presenta un aspecte pàl·lid.

Marcat augment de mida de la melsa, que presenta un aspecte pàl·lid.

Detall de l’aspecte marmori del parènquima esplènic.

Detall de l’aspecte marmori del parènquima esplènic.

Lesions nodulars miliars a les seroses de la cavitat abdominal (intestins, estómac, etc.)

Lesions nodulars miliars a les seroses de la cavitat abdominal (intestins, estómac, etc.)

Estudi histopatològic. A: La tinció d’H&E permet observar mastòcits neoplàsics envoltats de matriu fibrosa i presència d’eosinòfils infiltrant la massa (sageta) B: Aquests mastòcits van ser positius a la immunohistoquímica per el marcador del Receptor C-kit. C: La tinció de Blau de Toluïdina evidencia la presència de grànuls intracitoplasmàtics.

Estudi histopatològic. A: La tinció d’H&E permet observar mastòcits neoplàsics envoltats de matriu fibrosa i presència d’eosinòfils infiltrant la massa (sageta) B: Aquests mastòcits van ser positius a la immunohistoquímica per el marcador del Receptor C-kit. C: La tinció de Blau de Toluïdina evidencia la presència de grànuls intracitoplasmàtics.