S’observa, en una canal d’una truja reproductora, una pigmentació groguenca generalitzada a la pell, seroses, vísceres, etc. El fetge està friable i a la secció s’aprecia la presència de bombolles de gas i àrees de coloració blanquinosa a grisosa alternades amb àrees de coloració de vermell fosc a verdós.

Histològicament s’observen diferents patrons lesionals al fetge: per un banda s’observen àrees de necrosi centrelobel·lar amb intensa congestió dels sinusoides hepàtics (que corresponen a les àrees vermelloses) i després àrees irregulars de necrosi coagulativa amb presència de bacteris intralesionals (àrees blanquinoses). S’aprecia també un discret infiltrat purulent. La lesió, per tant, correspon a una hepatitis necrotitzant.
L’alliberament massiu de bilirubina d’origen hepàtic al torrent sanguini, degut a la lesió descrita, explica la coloració groguenca de la canal.

La tinció de gram permet observar formes bacil·lars gram negatives i també gram positives. La presència de bombolles de gas (producte de la fermentació anaeròbia) i el resultat de la tinció de gram indiquen un causa bacteriana, probablement del gènere Clostridium, tot i que no es pot descartar una infecció mixta.

Malauradament només es van remetre mostres en formol i no es va poder confirmar l’etiologia mitjançat un cultiu microbiològic.

Icterícia generalitzada a tota la canal.

Icterícia generalitzada a tota la canal.

Aspecte del fetge, friable a la manipulació.

Aspecte del fetge, friable a la manipulació.

A la secció s’observen bombolles de gas i canvis de coloració del parènquima hepàtic.

A la secció s’observen bombolles de gas i canvis de coloració del parènquima hepàtic.

Detall de la lesió al parènquima hepàtic (un cop fixat en formol): àrees vermelloses, àrees blanquinoses i bombolles de gas.

Detall de la lesió al parènquima hepàtic (un cop fixat en formol): àrees vermelloses, àrees blanquinoses i bombolles de gas.