In a 15 years old, female cow of the breed Bruna dels pririneus, multiple nodular cystic lesions were observed in the abdominal cavity.

In the differential diagnosis of this lesion had to include:

1) primary neoplasm such as a mesothelioma of the peritoneum.

2) granulomatous lesions such as pearly tuberculosis.

The histopathological study showed a metastatic malignant neoplastic proliferation of the ovarian granulosa cells.

Lesions nodulars múltiples adherides i disseminades per la serosa abdominal. Aquest patró de metàstasi s’anomena “metàstasi per sembra”. Cèl·lules neoplàsiques es desprenen de la superfície del tumor primari i s’implanten al peritoneu.

Detall de les metàstasis de la paret abdominal. Cal contemplar en el diagnòstic diferencial lesions granulomatoses com ara les de Tuberculosi perlada.

Detall de les metàstasis de la paret abdominal. Cal contemplar en el diagnòstic diferencial lesions granulomatoses com ara les de Tuberculosi perlada.

Lesió neoplàsica a la serosa peritoneal visceral. Les lesions són múltiples i quístiques, algunes amb contingut hemorràgic.

Lesió neoplàsica a la serosa peritoneal visceral. Les lesions són múltiples i quístiques, algunes amb contingut hemorràgic.

 A més, es van observar lesions de telangiectàsia al fetge. En principi sense que tinguin cap relació amb la presència de la neoplàsia.

A més, es van observar lesions de telangiectàsia al fetge. En principi sense que tinguin cap relació amb la presència de la neoplàsia.