En un vedell mascle d’11 mesos de raça frisona s’observa un augment de mida del cor, en obrir el pericardi s’aprecia un abundant exsudat fibrino-hemorràgic que s’acompanya de formació de cavernes, adherències al epicardi i estructures nodulars.

Histològicament s’aprecia un exsudat eminentment fibrinós en procés de reorganització, amb formació de vellositats o pseudopapil·les recobertes d’epiteli simple cúbic (mesoteli reactiu). S’acompanya d’un infiltrat de cèl·lules inflamatòries limfoplasmocitàries, macròfags i una petita quantitat de neutròfils. Es classifica la lesió com un pericarditis fibrinosa crònica.

Tot i que la tipologia de les lesions indica una etiologia bacteriana, el cultiu microbiològic no ha permès aïllar cap bacteri associat amb aquest tipus de patologia. Això es deu molt probablement a la cronicitat de la lesió.

Una possible explicació per aquest tipus de lesió seria una pericarditis traumàtica (causada per la presència d’algun objecte punxant a nivell del reticle).

Pericarditis fibrinosa. Imatge del pericardi seccionat.

Pericarditis fibrinosa. Imatge del pericardi seccionat.

Detall de l’exsudat inflamatòri.

Detall de l’exsudat inflamatòri.