Presència d’exsudat fibrinós a la cavitat abdominal d’un porc creuat de 6 mesos.

En porcí la peritonitis fibrinosa sol estar associada a infeccions bacterianes sistèmiques tals com Haemophilus parasuis, Streptococcus suis o Mycoplasma hyorrhinis, i més rarament, Escherichia coli. Una altre possible causa de peritonitis fibrinosa és la perforació de la paret gàstrica.

Una cronificació d’aquesta lesió podria donar lloc a a una peritonitis fibrosa on els dipòsits de fibrina s’organitzen i es substitueixen per una proliferació de teixit conjuntiu que fa adherències entre les vísceres.

Exsudat fibrinós abundant a la cavitat abdominal.

Exsudat fibrinós abundant a la cavitat abdominal.

Detall de l‘exsudat fibrinós: presenta un aspecte característic semblant a la truita a la francesa.

Detall de l‘exsudat fibrinós: presenta un aspecte característic semblant a la truita a la francesa.