S’observa la presència de múltiples quists a la cavitat abdominal amb contingut líquid transparent al seu interior en dos porcs de raça hibrida de 6 mesos d’edat.

En un dels casos el quist és únic i es troba al mesenteri i presenta una paret opaca i contingut líquid serós mentre que, en l’altre cas, apareixen múltiples quists adherits a la melsa de paret transparent i contingut líquid també serós.

La morfologia dels quists és compatible amb quists de Cisticercus tenuicollis (fase larvària de la Taenia hydatigena). Per confirmar aquest diagnòstic s’hauria de visualitzar una vesícula en el seu interior amb l’escòlex del paràsit. Una altra possibilitat, més probable en aquest cas, és que es tracti de quists serosos congènits sense significació patològica.

Per tal de confirmar aquest diagnòstic es poden remetre les mostres al SESC en fresc si arriben el mateix dia o be fixades en formol (per al seu estudi histopatològic) o alcohol per a l’estudi d’identificació de paràsits, ambdós fixadors n’evitaran l’autòlisi.

Quist a nivell del mesenteri, de paret opaca i contingut líquid serós.

Quist a nivell del mesenteri, de paret opaca i contingut líquid serós.

Múltiples quists adherits a la serosa de la melsa.

Múltiples quists adherits a la serosa de la melsa.