Resum de les consultes rebudes al Servei de Suport a Escorxadors durant l’any 2011.

Durant el 2011 el SESC ha gestionat un total de 148 consultes. D’aquestes 12 eren consultes telemàtiques i les 136 restants corresponien a sol·licituds d’anàlisi laboratorial de mostres.

Durant el 2011 les pàgines de l’historial de consultes han estat visitades un total de 10316 vegades.

A continuació presentem un breu resum de les dades referents a aquestes consultes:

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. La majoría de mostres d’aviram eren per confirmar la malaltia de Marek.

Distribució per òrgans de les consultes rebudes. A dins de la categoría de multisistèmic hi trobem, per exemple, mostres per confirmar la malaltia de Marek; la majoria de mostres de limfonode eren per descartar/confirmar TBC i en el cas de mostres de múscul/miocardi la majoria eren per descartar/confirmar cisticercosi.

Distribució de les mostres analitzades en funció del servei. LVDMI: laboratori veterinari de diagnóstic de malalties infeccioses, SVGM: Servei Veterinari de genètica molecular, SDPV: servei de diagnòsitc de patologia veterinària. NBS3 unitat de nivell de biocontenció 3. Una mateixa consulta pot generar diferents mostres en un mateix servei o a diferents serveis.

Evolució de l’arribada de consultes al SESC en els seus 4 anys de funcionament.

Taula 1: Resum de les sospites dels veterinaris que enviaven les mostres i altres processos que s’han diagnosticat.

Taula 1: SOSPITES I DIAGNÒSTICS

SOSPITA

Número de consultes

% Confirmació de la sospita

DIAGNÒSTICS ALTERNATIUS

Tuberculosi

42

38% (n=16)

Pneumònia/Limfadenitis  bacterià (n=7)

Limfadenitis fúngica (n=3)

Pseudotuberculosi (n=3)

Neoplasia (n=2)

Paràsits (n=2)

M. avium (n=3)

Altres (n=6)

Cisticercosi

34

76,5% (n=26)

Miositis eosinofílica /sarcosporidiosi (n=5)

Neoplasia (n=1)

Degeneració i fibrosi (n=2)

Malaltia de Marek

17

41,2% (n=7)

Carcinoma (n=7)

Altres (n=3)

Sarcosporidiosi / Miositis eosinofílica

3

66,7% (n=2)

Abscés bacterià (n=1)
ALTRES

(n=40)

COMENTARIS

Lesion hepàtiques

9

Hepatitis parasitàries

Quists serosos (n=2)

Hiperplasia nodular

Hepatits bacteriana

Hepatitis parasitària

Hepatopatía degenerativa

Lipidosi

Fibrosi subcapsular

Neoplasies

4

Limfoma

Melanoma

Feocromocitoma

Sarcoma histiocític

Altres

27

Alteracions del greix (n=5)

Sarna (n=3)

Hematoma/Torsió de melsa (n=3)

Besnoitia

Sense lesions significatives (n=2)

Pseudotuberculosi

Dermatits eosinofílica

Paràsits: Anoplocephala perfoliata i altres (n=2)

Mycoplasma ovis

Omfaloflebitis

Fibrodisplasia ossificant

Altres (n=6)