La resposta immune Th1 podria ser protectora enfront a l’avortament per Neospora caninum

Un estudi recent desenvolupat pel grup de recerca de la Dra. Sonia Almería (CReSA) indica que la resposta immune Th1, en la qual prevalen els anticossos IgG2, podria ser protectora enfront a l’avortament per N. caninum, però solament en presència de producció d’IFN-γ. Aquests resultats es publicaran en breu en la revista Veterinary Immunology and Immunopatholy.

Neospora caninum és un protozou intracel·lular obligat properament relacionat amb Toxoplasma gondii, descrit per primera cop en gossos al 1984 i identificat des d’aleshores en un ampli rang d’animals de sang calenta.

La neosporosi bovina ha emergit com una malaltia d’importància internacional, essent una causa significativa d’avortament en vaquí en molts països.  L’avortament és la principal manifestació clínica de la neosporosi bovina en vaquí de carn i de llet. Les vaques de qualsevol edat poden avortar a partir dels 3 mesos de gestació fins al final, ocorrent la major part dels avortaments als 5–6 mesos de gestació. Els fetus poden morir in utero o ésser reabsorbits, momificats, autolisats, nascuts dèbils, nascuts vius amb signes clínics o clínicament normals però persistentment infectats. La infecció per Neospora també s’ha associat amb una reducció de la producció de llet i és responsable d’una disminució del valor de les vaques de reproducció. La infecció per N. caninum s’ha descrit en tot el món.

S’ha atribuït a la producció d’interferó gamma (IFN-γ) un paper protector enfront a l’avortament en vaques lleteres infectades amb Neospora. Aquest treball estudia possibles relacions entre els nivells plasmàtics dels isotips IgG1 i IgG2 de la immunoglobulina específica (Ig) de N. caninum i la producció de IFN-γ durant la gestació en vaques lleteres infectades de forma natural amb el paràsit.

Les dades es van obtenir de 31 animals gestants seropositius a Neospora. Les mostres de sang es van recollir els dies 40, 90, 120, 150, 180 i 210 de gestació o fins el dia de l’avortament. Els resultats obtinguts es resumeixen a continuació:

  • Deu gestacions finalitzaren en avortament.
  • Una de les 11 vaques que va produir IFN-γ va sofrir avortament (9,1% de les vaques que van produir IFN-γ).
  • Les vaques que no van avortar i van produir IFN-γ (n = 10) van mostrar un ràtio significativament més elevat d’anticossos IgG2/IgG1 durant el període de gestació que les vaques que no van produir IFN-γ (n = 11).
  • També es va observar un efecte negatiu significatiu de la producció d’IFN-γ sobre els anticossos IgG1, mentre que la producció d’IFN-γ no va afectar als nivells d’anticossos IgG2.
  • Al contrari, es van observar nivells més elevats d’anticossos IgG2 que d’anticossos IgG1 durant tota la gestació en animals que van avortar, tant en aquells que no van produir IFN-γ com en la única vaca que va avortar i va produir la citoquina.

Aquestes troballes indiquen que la resposta immune Th1, en la qual prevalen els anticossos IgG2, podria ser protectora enfront a l’avortament per N. caninum, però solament en presència de producció d’IFN-γ. A més, títols elevats d’anticossos IgG2 semblen ésser insuficients per a protegir enfront a l’avortament a les femelles infectades de forma crònica amb N. caninum.

Aquest estudi es publicarà en breu com a Specific anti-Neospora caninum IgG1 and IgG2 antibody responses during gestation in naturally infected cattle and their relationship with gamma interferon production. Almería S, Nogareda C, Santolaria P, Garcia-Ispierto I, Yániz JL, López-Gatius F. Vet Immunol Immunopathol. 2009 Jan 19. [Epub ahead of print].

Per a contactar amb la Dra. Sonia Almería:

Dra. Sonia Almería de la Merced
Investigadora                                                                      
Unitat de Parasitologia i Immunologia (CReSA)
Correu electrònic: sonia.almeria@cresa.uab.cat
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Per a més informació sobre aquesta publicació i articles relacionats:

Specific anti-Neospora caninum IgG1 and IgG2 antibody responses during gestation in naturally infected cattle and their relationship with gamma interferon production


¡Recomana aquesta pàgina!: