Noves publicacions sobre circovirosi porcina en el 2009

El circovirus porcí tipus 2 (PCV2) es considera l’agent infecciós necessari per al desenvolupament de la síndrome de l’aprimament multisistèmic posdeslletament o circovirosi porcina (CP). Cinc articles publicats durant el 2009 descriuen els últims resultats obtinguts pel grup de PCV del CReSA. A més, s’han publicat dos articles, resultat de la col·laboració amb altres grups de recerca a Mèxic i Alemanya.

La recerca en PCV2 a CReSA-UAB s’ha vingut realitzant des de 1997. Alguns dels assoliments més remarcables s’han aconseguit com a resultat de la participació de CReSA-UAB en els projectes finançats pel 5PM i el 6PM denominats "Patogènesis, epidemiologia, immunopatologia i diagnòstic del CP: una malaltia emergent del porc degut a un nou circovirus porcí (PCV). Desenvolupament de vacunes recombinants” i “Control de malalties per circovirus porcí (PCVDs): cap a una millora de la qualitat i seguretat de la carn”, respectivament.

Durant el 2009, el grup ha publicat cinc articles basats en els resultats obtinguts en l’últim projecte. A continuació, es resumeixen els principals resultats d’aquests articles:

1) Es van avaluar la immunogenicitat i l’eficàcia generades per una dosi d’una vacuna de subunitats de PCV2 (Porcilis PCVÒ) en garrins convencionals de 3 setmanes d’edat. La vacunació va induir respostes humoral i cel·lular contra PCV2, que es van incrementar després del desafiament amb un aïllat de PCV2 genotipus "b". La immunitat induïda per una dosi del producte va ser parcialment protectora contra la infecció per PCV2, ja que la virèmia, excreció i càrrega viral en teixits van ser significativament reduïts en porcs vacunats comparats amb els controls.
En: One dose of a porcine circovirus 2 (PCV2) sub-unit vaccine administered to 3-week-old conventional piglets elicits cell-mediated immunity and significantly reduces PCV2 viremia in an experimental model. Fort M, Sibila M, Pérez-Martín E, Nofrarías M, Mateu E, Segalés J. Vaccine. 2009 May 3. [Epub ahead of print]

2) Es va desenvolupar un estudi longitudinal per avaluar l’evolució de dos proteïnes de fase aguda (APPs), proteïna major de fase aguda del porc (pig-MAP) i haptoglobina (HPT), en el sèrum de porcs que van desenvolupar CP comparat amb porcs sans i porcs endarrerits en el creixement però sense diagnòstic de CP. Els resultats van suggerir que les pig-MAP podrien ser un millor indicador de l’estat de CP que l’HPT. No obstant, el fet de que la resposta en fase aguda va succeir algunes setmanes abans del inici dels signes clínics suggereix que les APPs podrien proveir una informació valuosa de pronòstic del desenvolupament de CP.
En: Pig-major acute phase protein and haptoglobin serum concentrations correlate with PCV2 viremia and the clinical course of postweaning multisystemic wasting syndrome. Grau-Roma L, Heegaard PM, Hjulsager CK, Sibila M, Kristensen CS, Allepuz A, Piñeiro M, Larsen LE, Segalés J, Fraile L. Vet Microbiol. 2009 Mar 13. [Epub ahead of print]

3) Es van avaluar les lesions ultraestructurals en els limfonodes de porcs afectats per CP i es van correlacionar amb partícules similars a virus (VLPs). Es van detectar alteracions ultraestructurals significatives únicament en els porcs afectats per CP, principalment en els histiòcits, i rarament en altres tipus cel·lulars. La depleció limfocitària va ser una troballa constant en limfonodes de porcs afectats per CP. Els cossos d’inclusió que contenien VLPs podrien classificar-se com a factories virals suggerint que la replicació viral és probablement un fet freqüent en els macròfags, en els que les mitocòndries podrien jugar un paper.
En: Ultrastructural findings in lymph nodes from pigs suffering naturally ocurring postweaning multisystenic wasting syndrome. Rodriguez-Cariño C, Segales J. Vet Pathol. 2009 Mar 9. [Epub ahead of print]

4) Es van realitzar estudis longitudinals de cas-control en granges afectades per CP a Dinamarca i Espanya, utilitzant dissenys similars. Els resultats van mostrar que la càrrega de PCV2 augmentava en paral·lel amb el guany de nivells de anticossos maternals, assolint la màxima càrrega viral concorrent amb el desenvolupament de signes clínics. Las granges daneses van mostrar major prevalença de PCV2 en porcs joves així com una presentació més temprana de CP comparat amb les granges espanyoles. Es van trobar correlacions positives significatives entre les càrregues virals de PCV2 presents en sèrums, mostres nasals, mostres rectals i teixits limfoides, la qual cosa indica que las mostres nasals i rectals són indicadors adequats d’excreció de PCV2. També es suggereix que la qPCR i/o la serologia aparentment no són capaces de substituir la histopatologia juntament amb la detecció de PCV2 en teixits per al diagnòstic individual de CP en granges afectades per CP. Malgrat això, la qPCR sembla ser una potencial tècnica fiable per a diagnosticar CP en una població.
En: Infection, excretion and seroconversion dynamics of porcine circovirus type 2 (PCV2) in pigs from post-weaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) affected farms in Spain and Denmark. Grau-Roma L, Hjulsager CK, Sibila M, Kristensen CS, López-Soria S, Enøe C, Casal J, Bøtner A, Nofrarías M, Bille-Hansen V, Fraile L, Baekbo P, Segalés J, Larsen LE. Vet Microbiol. 2009 Mar 30;135(3-4):272-82. Epub 2008 Oct 17.

5) Es van examinar la resposta immune temprana innata i adaptativa en garrins d’una setmana d’edat, derivats per cesària i privats de calostre, utilitzant un model d’infecció subclínica de PCV2 en combinació con lipopolisacàrids (LPS) com a factor potencialment immunostimulant. L’ús de LPS no va mostrar cap efecte significatiu en el curs de la infecció per PCV2, ni en l’evolució dels paràmetres immunològics avaluats. La determinació de les citoquines in vitro van mostrar que, malgrat el tractament administrat als porcs, es va observar l’alliberació d’una interleuquina (IL)-10 quan es va estimular un cultiu de cèl·lules mononuclears perifèriques sanguínies amb PCV2. Els resultats del present treball suggereixen que l’eliminació del virus podria estar mediada pel desenvolupament de cèl·lules secretores d’IFN-gamma específiques de PCV2, en contribució amb anticossos neutralitzants (NA) específics de PCV2.
In: Development of cell-mediated immunity to porcine circovirus type 2 (PCV2) in caesarean-derived, colostrum-deprived piglets. Fort M, Fernandes LT, Nofrarias M, Díaz I, Sibila M, Pujols J, Mateu E, Segalés J. Vet Immunol Immunopathol. 2009 May 15;129(1-2):101-7. Epub 2008 Dec 25.

Al 2009 també s’han publicat dos articles, fruit de la col·laboració amb altres grups de recerca a Mèxic i Alemanya:

1) Es va realitzar un estudi retrospectiu serològic de PCV-2 amb 659 mostres de sèrum recollides de porcs en Mèxic, entre els anys 1972 i 2000. Less anàlisis serològiques es van realitzar amb assaig d’immunoperoxidasa en monocapa (IPMA). Els resultats obtinguts en aquest estudi mostren l’evidència d’una infecció enzoòtica per PCV-2 en Mèxic força anys abans de la primera descripció del CP en el país (en 2001) i recolza els resultats obtinguts en altres parts del món. Fins la data, aquest estudi mostra la primera evidència d’infecció per PCV-2 en Amèrica del Nord o Amèrica del Sud.
En: Retrospective serological survey of Porcine circovirus-2 infection in Mexico. Ramírez-Mendoza H, Castillo-Juárez H, Hernández J, Correa P, Segalés J. Can J Vet Res. 2009 Jan;73(1):21-4.

2) Es va investigar material arxivat originat de porcs enviats a necròpsia en el nord de Alemanya entre 1961 i 1998 utilitzant hibridació in situ y reacció en cadena de la polimerasa. Resumidament, les troballes van mostrar que el PCV2 ha estat present en la població porcina del nord d’Alemanya des de 1962. Això representa la primera descripció de detecció de genoma de PCV2 en porcs a nivell mundial. Las lesions associades, com les típiques de la CP i la síndrome porcina de dermatitis i nefropatia no es van observar abans de 1985, indicant que la infecció pel virus sol no sembla ser suficient per a impulsar el desenvolupament de malalties associades.
En: Retrospective study on the occurrence of porcine circovirus 2 infection and associated entities in Northern Germany.

Jacobsen B, Krueger L, Seeliger F, Bruegmann M, Segalés J, Baumgaertner W. Vet Microbiol. 2009 Jul 2;138(1-2):27-33. Epub 2009 Feb 13.

Limfonode de porc afectat por CP. 3a: Limfòcit apoptòsic mostrant convolució nuclear, marginació de la cromatina i zones electrolucients. S’observa tumefacció mitocondrial (fletxa) en el citoplasma. (Bar = 500 nm). 3b: Fagocitosi d’un limfòcit per un histiòcit (cap de fletxa), amb una inclusió intracitoplasmàtica adjacent contenent  VLPs (inserció en primer pla) (Bar = 1 μm).

Per a contactar con el investigador principal:

Joaquim Segalés i Coma
Investigador
Unitat de Malalties Víriques (CReSA)
Correu electrònic: joaquim.segales@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 63
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Per saber-ne més sobre el projecte PCVDs:

http://www.pcvd.org/index.php?lang=es


¡Recomana aquesta pàgina!: