Un nou mètode per al diagnòstic d’infeccions per pestivirus en el porc

Investigadors del CReSA i del Centre Nacional de Sanitat Agropecuària de Cuba (CENSA) han desenvolupat un nou mètode RT-PCR multiplex que proporciona un diagnòstic altament sensible, ràpid i econòmic del virus de la pesta porcina clàssica i altres infeccions causades per pestivirus en el porc.

La pesta porcina clàssica (PPC), una infecció vírica altament contagiosa en el porc domèstic i salvatge, és una de les malalties més devastadores del porcí en tot el món. La malaltia es endèmica a Àsia i preval en molts països d’Amèrica Central i del Sud, així com en Europa de l’Est. El virus de la pesta porcina clàssica (VPPC), juntament amb el virus de la diarrea vírica bovina i el virus de la malaltia de la frontera es classifiquen dins del gènere Pestivirus, família Flaviviridae.

Les infeccions de porcs originades per pestivirus (diferents del VPPC) poden donar lloc a una malaltia clínica que és indistingible de la forma crònica de la PPC. La diferenciació ràpida i precisa entre el VPPC i altres pestivirus és decisiva, perquè mentre que el VPPC requereix d’estrictes mesures de control per a prevenir les grans pèrdues econòmiques que produeix en porcs, les mesures zoosanitàries prescrites per als altres pestivirus no són immediates. Els virus que integren el gènere pestivirus (incloent-hi el VPPC) estan estretament relacionats, tant immunològica com genèticament, i les infeccions per pestivirus de remugants en porcs poden resultar en diagnòstics falsos de PPC.

A continuació, es descriu el desenvolupament i avaluació d’un nou RT-PCR multiplex, altament sensible i específic per a la detecció simultània i diferenciació ràpida entre VPPC i altres infeccions per pestivirus en el porc.

La detecció universal i diferencial es va basar en el disseny d’una parella de cebadors, capaços d’amplificar un fragment de l’extrem 5´ no codificant del genoma (diagnòstic de pestivirus) i un fragment del gen NS5B per a la detecció del VPPC. L’assaig va demostrar ser específic després de l’avaluació d’un gran número de soques de pestivirus de porc i remugants.

L’anàlisi de 30 mostres de teixit homogeneïtzat procedents de animals infectats de forma natural i animals no infectats per PPC, i de 40 mostres de sèrums estàndard avaluats com a part de dos tests comparatius entre laboratoris europeus (European Interlaboratory Comparison Tests) per part del Laboratori de Referència en la Comunitat Europea a Hanover, Alemanya, va demostrar que el mètode RT-PCR multiplex proporciona un diagnòstic diferencial de pesta porcina clàssica i altres infeccions per pestivirus en el porc de forma ràpida, altament sensible i econòmica.

Sensibilitat dels assajos RT-PCR multiplex i RT-PCR. (A) Sensibilitat de RT-PCR multiplex per a detecció de VPPC i de panpestivirus. (B) Sensibilitat de RT-PCR per a detecció de panpestivirus. (C) Sensibilitat de RT-PCR per a detecció de VPPC.


L’assaig RT-PCR multiplex descrit proporciona una eina sensible per a la detecció simultània i diferenciació ràpida entre VPPC i altres infeccions per pestivirus en el porc. El mètode, ràpid i econòmic, podria ésser una bona alternativa per laboratoris de diagnòstic amb recursos econòmics limitats i probablement localitats en països en desenvolupament on els brots de PPC ocorren amb freqüència.
Aquest estudi es publicarà en breu a la revista Veterinary Microbiology com a “A multiplex RT-PCR assay for the rapid and differential diagnosis of classical swine fever and other pestivirus infections”. Arce HD, Pérez LJ, Frías MT, Rosell R, Tarradas J, Núñez JI, Ganges L. 1: Vet Microbiol. 2009 Jun 11. [Epub ahead of print].

Descarregui’s l’article complet:

Per a contactar amb el investigador principal d’aquest estudi en el CReSA:

Dra. Llilianne Ganges Espinosa
Investigadora
Unitat de Malalties Víriques (CReSA)
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Espanya
Correu electrònic: llilianne.ganges@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93.581.46.20
Fax: +34 93 581 44 90


¡Recomana aquesta pàgina!: