Factors de risc associats amb pleuritis i consolidació pulmonar cranioventral en porcs sacrificats a l’escorxador

Un estudi realitzat per investigadors de CReSA i IRTA descriu lesions de pleuritis i consolidació pulmonar cranioventral en el 26,8% i 55,7% dels porcs sacrificats a l’escorxador a Espanya, respectivament. Entre els pulmons amb pleuritis, el 50,1% va mostrar lesions compatibles amb infecció per Actinobacillus pleuropneumoniae (App).

La pleuritis i la consolidació pulmonar cranioventral són dues de les troballes més freqüents en els pulmons de porc a escorxador i estan associats amb pèrdues econòmiques significatives, primàriament per la reducció del rendiment de creixement i de l’eficiència alimentaria. A més, la facilitació de infeccions concomitants en aquests animals i el increment dels tractaments són pèrdues econòmiques addicionals que s’han de tenir en compte. Se han associat diversos factors ambientals i agents infecciosos amb la presència de lesions pulmonars en porcí. Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo) i App es consideren els patògens bacterians respiratoris primaris més importants.

L’examen de les lesions pulmonars a l’escorxador és una eina útil per a estimar la importància, nacional o regional, de la malaltia respiratòria en la granja.

L’objectiu del present treball va ser descriure la prevalença en escorxadors d’Espanya de les lesions pulmonars, amb especial atenció en la pleuritis i la consolidació pulmonar cranioventral, i identificar els factors més importants de risc per a aquestes lesions.

Dades obtingudes de 107 granges, amb 11.000 porcs aproximadament, van permetre correlacionar les lesions pulmonars amb la serologia de diferents patògens respiratoris del porc, així como amb les característiques del sistema de producció i els esquemes de vacunació.

Els resultats obtinguts en aquest estudi es poden resumir com:

  • Es descriu pleuritis i consolidació pulmonar cranioventral en el 26,8% i el 55,7% dels porcs sacrificats a escorxador a Espanyaa, respectivament.
  • Entre els pulmons amb pleuritis, el 50.1% va mostrar lesions compatibles amb infecció per App. Es va observar una prevalença molt elevada en la majoria de granges d’anticossos contra el virus de la Síndrome Reproductora i Respiratòria Porcina (VSRRP), tres subtipus (H1N1, H1N2 i H3N2) de virus de la influença porcina (SIV), App i Mhyo.
  • En un anàlisi multivariable, es va estimar que el percentatge d’animals amb pleuritis compatible amb infecció per App depenia de l’existència del sistema tot a dins-tot a fora, el maneig de la sala i la seroprevalença d’App i VSRRP.
  • Va ser possible preveure que les lesions de consolidació pulmonar cranioventral (similars a les lesions per pneumònia enzoòtica) es van veure afectades pel tipus de ventilació de la granja, la presència de símptomes respiratoris durant el període d’engreix i la seroprevalença de Mhyo i SIV H1N2.

Aquest estudi es publicarà com “Risk factors associated with pleuritis and cranio-ventral pulmonary consolidation in slaughter-aged pigs (L. Fraile, A. Alegre, R. López-Jiménez, M. Nofrarías, J. Segalés)” en la revista The Veterinary Journal. En ell, es conclou que la pleuritis i la consolidació pulmonar cranioventral són lesions freqüents en els pulmons de porcs sacrificat a Espanya, el que suggereix pèrdues econòmiques substancioses. Les mesures enfocades al control d’App i  Mhyo, així com d’altres patògens com PRRSV i SIV H1N2, combinat amb millores en el maneig en la granja (estratègies tot a dins-tot a fora i ventilació), haurien de tenir un impacte significatiu en la reducció de la incidència de pleuritis i lesions associades a pneumònia enzoòtica.

Per a contactar amb l’autor d’aquest estudi:

Lorenzo Fraile Sauce
Investigador
Unitat d’Epidemiologia (CReSA)
Correu electrònic: lorenzo.fraile@cresa.uab.cat
Teléfono: +34 935814495
Fax: +34 935814490
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) España


¡Recomana aquesta pàgina!: