Inseminar amb semen de races càrniques redueix el risc d’avortament per neosporosi en vaques lleteres

Diferents encreuaments en boví tenen diferents taxes d'avortament enfront Neospora caninum. És una de les conclusions obtingudes en un estudi realitzat a explotacions sota control reproductiu de la Universitat de Lleida, en col·laboració amb investigadors del CReSA-Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Saragossa.

La neosporosi, causada pel paràsit Neospora caninum (protozou intracel·lular) és considerada una de les causes més importants d'avortament en el bestiar boví actualment. S’ha demostrat que l'ús de semen de toros de carn redueix el risc d'avortament en vaques de llet seropositives a N. caninum, per la qual cosa es reforça la idea que existeixen diferències entre races en quant a la sensibilitat a la infecció i l'avortament per N. caninum.

Un estudi publicat per la Dra. Sonia Almería a la revista Veterinary Parasitology demostra que la inseminació amb el semen d’algunes races redueix dràsticament el risc d'avortaments associats a Neospora a les vaques lleteres (Effects of crossbreed pregnancies on the abortion risk of Neospora caninum-infected dairy cows. Almería S, López-Gatius F, García-Ispierto I, Nogareda C, Bech-Sàbat G, Serrano B, Santolaria P, Yániz JL. Vet Parasitol. 2009 Aug 26;163(4):323-9).

L'estudi va es va dur a terme en 5 ramaderies lleteres comercials de vaques Holstein al nord-est d'Espanya, a les quals s'havia confirmat la infecció per N. caninum en fetus avortats. La població d'estudi va incloure 1155 gestacions:

  • 482 gestacions usant semen de 18 toros Holstein
  • 633 gestacions usant semen de 27 toros de carn (304 amb semen de llemosí, 191 amb semen de blau belga, 89 de toros piemontesos i 49 de toros xarolais).

Els resultats més destacables de l’estudi mostren que:

  • Les taxes d'avortament van ser del 32,2% (155/482) i de 15,2% (96/633) per a les vaques seropositives inseminades amb semen de toros Holstein i de carn, respectivament.
  • L'anàlisi de regressió logístic va revelar que el ramat, la interacció entre el títol d'anticossos maternals enfront N. caninum i els diferents encreuaments són factors significatius que afecten a la taxa d'avortament.
  • Les taxes d'avortament més baixes de les analitzades, similars a les d'animals seronegatius (3,2%, 239/7432), van ser observades en femelles inseminades amb semen de llemosí (2,1% avortament, 3/145) i amb un títol baix d'anticossos front N. caninum (<30 unitats RI), usant-se com a referència. Comparat amb aquestes, les vaques de baixos títols d'anticossos (<30 unitats RI) van mostrar un risc similar d'avortament quan es van inseminar amb les races piemontesa o xarolais, mentre el risc més alt d'avortament es va observar en les inseminades amb semen Holstein (17, 9 vegades) o el blau belga (7,2 vegades).
  • Totes les vaques amb títols alts (igual o major a 30 unitats RI) van tenir un major risc d'avortament, en rangs de 8,9 vegades (vaques inseminades amb semen llemosí) a 37,8 vegades (vaques inseminades amb semen piamontès).

Les conclusions més importants que s’extrauen de l’estudi són les següents:

  • Diferents encreuaments en boví tenen diferents taxes d'avortament front N. caninum.
  • L'ús de semen de carn, especialment el de llemosí, pot reduir considerablement el risc d'avortament.
  • El títol d'anticossos materns front N. caninum també té un efecte clar sobre aquest risc, amb una probabilitat inferior d'avortament si les femelles tenen baixos títols d'anticossos.

Independentment del títol, es recomana la inseminació de vaques seropositives amb semen llemosí en els ramats amb alta seroprevalència de N. caninum com mesura de control de la infecció i la reducció dels avortaments associats a la mateixa.

Per a contactar amb l’ autora d’aquest article:

Dra. Sonia Almería de la Merced
Investigadora                                                                      
Unitat de Parasitologia i Entomologia (CReSA)
Correu electrònic: sonia.almeria@uab.cat
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Per a més informació sobre aquesta publicació i articles relacionats: sciencedirect

¡Recomana aquesta pàgina!: