El Ministeri de Ciència i Innovació aposta per 6 projectes del CReSA

Tuberculosi bovina, grip porcina, neosporosi bovina, Haemophilus parasuis, virus de la pesta porcina africana i microRNAs en infeccions víriques porcines són les temàtiques dels nous projectes del CReSA que el Ministeri de Ciència i Innovació ha decidit finançar.

  • Caracterització dels mecanismes immunològics implicats en protecció enfront al virus de la pesta porcina africana (VPPA) i el desenvolupament de vacunes contra el virus. Fernando Rodríguez. Amb la recent entrada del virus de la pesta porcina a Europa des del sud-est Africà, les alarmes s’han disparat de nou. La situació es veu agreujada pel fet de que avui en dia no existeix cap vacuna disponible.
    El projecte pretén abordar dos objectius centrals: per una banda la caracterització exhaustiva de nous antígens amb capacitat protectora dins del genoma del VPPA, intentant així optimitzar la formulació vacunal final; i una definitiva caracterització dels mecanismes immunològics implicats en la protecció enfront el VPPA.

  • Epidemiologia espacial de la Tuberculosi Bovina en animals domèstics a Espanya: estudi de la persistència i de noves infeccions. Avaluació de la vigilància. Alberto Allepuz .La tuberculosi bovina persisteix en els ramats sense que es comprengui de forma precisa les circumstàncies epidemiològiques que condueixen a la reintroducció o a la persistència de la infecció. En aquest projecte es pretén obtenir una major comprensió de l’epidemiologia de la tuberculosi bovina a través d’anàlisis de les circumstàncies que dificulten la seva eradicació.
    En primer lloc, s’identificaran zones d’alt risc per a la tuberculosi. En segon lloc es realitzarà un estudi de les causes d’aparició de noves granges positives i de la persistència de la positivitat. I finalment, mitjançant un anàlisi de sensibilitat es valoraran les possibles alternatives al sistema de vigilància epidemiològica actualment vigent a Espanya.

  • Neosporosi bovina: resposta immune humoral i cel·lular en gestacions pures i creuades de vaques lleteres crònicament infectades al llarg de la gestació. Sonia Almeria de la Merced. Treballs previs han confirmat l’elevadíssima incidència dels avortaments associats a Neospora caninum en bestiar boví. El nostre grup de treball ha demostrat que la inseminació amb semen de toros de carn redueix el risc d’avortament en vaques de llet seropositives a N. caninum. El present projecte valorarà les diferències en la resposta immune humoral i cel·lular maternal en vaques experimentalment infectades i inseminades amb semen de Frisona i amb semen de Limosina, en les que aquests aspectes no s’han estudiat prèviament. Això ajudarà a conèixer els mecanismes involucrats en les diferències en la susceptibilitat enfront a l’avortament associat a N. caninum.

  • Caracterització de la resposta immune induïda per soques del virus de la grip porcina circulants a Espanya. Desenvolupament de vacunes basades en VLPs quimèriques. Maria Montoya .El projecte està orientat al desenvolupament de noves vacunes enfront al virus de la grip porcina (VGP) basades en càpsides buides (VLPs) quimèriques derivades de calici-virus. Els objectius que es pretenen assolir amb aquest projecte són estudiar la resposta immune induïda al porc davant diferents soques del VGP, identificació i caracterització d’epítops immunogènics de VGP i profunditzar en la caracterització estructural i immunogènica de les VLPs de RHDV, amb la finalitat d’incrementar el seu potencial com a plataformes de presentació d’antígens.

  • MicroRNAs en infeccions víriques del porc: anàlisis funcionals i implicacions en patogènia viral. José Ignacio Núñez. En aquest projecte es proposa utilitzar 3 virus DNA que afecten al porc: el de la malaltia de Aujeszky (ADV), com a prototip de virus en fase d’eradicació a Espanya, el circovirus porcí tipus 2 (PCV2), prototip d’infecció enzoòtica, i el de la pesta porcina africana (VPPA), representant d’una infecció exòtica en el nostre país. Tot això aportarà informació per a comprendre millor la interacció virus-cèl·lula i trobar possibles dianes terapèutiques i/o biomarcadors diagnòstics.

  • Selecció de candidats vacunals per a bloquejar els passos inicials de la   infecció per Haemophilus parasuis. Virginia Aragón. La necessitat d’una vacuna eficaç per als passos inicials de la infecció de Haemophilus parasuis és clara si es vol reduir l’ús d’antibiòtics en producció animal. Aquesta ha de prevenir totalment l’aparició de la malaltia, i per tant, ha d’interferir en el procés infecciós el més aviat possible. L’objectiu final és la identificació de molècules amb capacitat per a bloquejar els passos inicials de la infecció per a soques virulentes de H. parasuis incloses en una vacuna.

Per a contactar amb els autors dels articles:

¡Recomana aquesta pàgina!: