S'estudia la correlació entre TTSuV2 i pesta porcina clàssica

Investigadors del CReSA han demostrat que la càrrega viral i la prevalença del Torque teno sus virus tipus 2 augmenten en els porcs que emmalalteixen després d'una infecció experimental amb el virus de la pesta porcina clàssica.

Els Torque teno sus virus (TTSuV) es consideren virus no patogènics, tot i que últimament se'ls ha relacionat amb la circovirosis porcina (CP). Aquesta relació indica la possible patogenicitat dels TTSuV o, en tot cas, una major capacitat de replicació de TTSuV en context de malalties.

Amb la intenció de realitzar una exploració més exhaustiva sobre la relació entre l'aparició de la malaltia i els TTSuV, es van determinar la prevalença d'aquests virus i la càrrega vírica abans i després d'una infecció experimental amb un aïllat altament virulent del virus de la pesta porcina clàssica (VPPC).

A partir d'una PCR quantitativa (qPCR) per a TTSuV1 i TTSuV2 es van analitzar, en primer lloc, les mostres de sèrum de 56 porcs abans de la seva exposició al VPPC i, posteriorment, les mostres dels mateixos animals entre els 6 i 13 dies posteriors a la inoculació. Segons l'evolució clínica i la resposta immunitària enfront del VPPC després de la infecció, els animals es van dividir en dos grups: els porcs del grup I van desenvolupar immunitat enfront del VPPC i no presentaven signes clínics el dia de la necròpsia; els animals del grup II no van desenvolupar una resposta immunitària detectable enfront del VPPC i van presentar signes clínics entre moderats i greus.

Els resultats van indicar que:

  • la TTSuV2 al sèrum va augmentar de manera significativa després de l'exposició enfront del VPPC en el grup de porcs que presentava signes clínics.
  • la carga de TTSuV2 es va correlacionar inversament amb la resposta immunològica enfront del VPPC.
  • la càrrega de TTSuV1 es va mostrar inalterada en els animals estudiats.

En conseqüència, aquest treball emfatitza el diferent comportament d'ambdós TTSuV, tal com ja es va trobar en el cas de la CP, i a més corrobora l'associació existent entre TTSuV2 i la presència de malaltia.

Aquest article ha estat recentment publicat en: Aramouni M, Kekarainen T, Ganges L, Tarradas J, Segalés J. Increased viral load and prevalence of Torque teno sus virus 2 (TTSuV2) in pigs experimentally infected with classical swine fever virus (CSFV). Virus Res. 2012 Dec 27. doi:pii: S0168-1702(12)00472-8. 10.1016/j.virusres.2012.12.010. [Epub ahead of print]

Descarregui's l'article complet (PubMed): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23274109

Per a contactar amb l'autor de l'article:

Dr. Joaquim Segalés i Coma
Correu electrònic: joaquim.segales@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 92
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona) Spain:

¡Recomana aquesta pàgina!: