Un nou mètode diagnòstic permet detectar i diferenciar cinc virus porcins alhora.

Investigadors del CReSA i del Centro Nacional de Sanidad Agropecuria (CENSA) han desenvolupat un sistema de PCR quantitativa per a detectar i diferenciar alhora el circovirus porcí 2 (CVP2), l'herpesvirus porcí 1 (HVP1), el parvovirus porcí (PVP) i els torque teno sus virus 1 (TTSuV1) i 2 (TTSuV2).

En la producció porcina actual, és possible que els porcs pateixin una infecció simultània per dos o més patògens vírics. Per consegüent, és difícil dur a terme un diagnòstic etiològic basat en signes clínics, especialment en el cas de síndromes respiratoris i reproductius. Per tant, el desenvolupament de mètodes ràpids i fiables per a la detecció d'aquests virus és essencial en pel seu control.

Les PCR quantitatives han millorat el diagnòstic de malalties víriques greus en el bestiar i s'han instaurat com a eines científiques en la virologia veterinària i el control de malalties. Particularment, l'assaig clínic quantitatiu amb SYBR Green I va demostrar ser una de les eines més efectives en la detecció ràpida i diferencial d'una varietat de patògens vírics. L'assaig amb SYBR Green I es descriu com un anàlisi flexible i rentable que, juntament amb l'anàlisi de corba de fusió, assegura l'especificitat de la reacció a més de la detecció múltiple de diferents agents.

Aquest estudi es va dur a terme per desenvolupar i avaluar un sistema de PCR quantitativa amb SYBR Green I múltiple per detectar i diferenciar a la vegada els CVP2, HVP1, PVP, TTSuV1 i TTSuV2. El rendiment analític i diagnòstic que es va obtenir de l'avaluació de mostres de camp, així com les repeticions de les probes en el sistema, indiquen la utilitat d'aquestes eines per al diagnòstic ràpid d'aquests virus i la seva possible aplicació a estudis epidemiològics.

Aquest article es va publicar a: Pérez LJ, Perera CL, Frías MT, Núñez JI, Ganges L, de Arce HD. A multiple SYBR Green I-based real-time PCR system for the simultaneous detection of porcine circovirus type 2, porcine parvovirus, pseudorabies virus and Torque teno sus virus 1 and 2 in pigs. J Virol Methods. 2012 Jan;179(1):233-41.

Els virus estudiats

El circovirus porcí 2 (CVP2) es reconeix com l'agent infecciós essencial de la síndrome d'aprimament postdeslletament (SAPD), una malaltia multifactorial que causa pèrdues econòmiques importants en la producció porcina mundial. Varis estudis han mostrat que la infecció simultània en porcs amb CVP2 i altres patògens vírics, com el parvovirus porcí (PVP), l'herpesvirus porcí 1 (HVP1) o els torque teno sus virus (TTSuV) porcins, poden potenciar les lesions associades amb el CVP2 i augmentar la incidència de la SAPD tant en condicions experimentals com de camp.

El CVP2 és un virus petit sense embolcall amb un genoma d'ADN circular d'una sola cadena que consta de 1767-1768 nucleòtids. El virus pertany al gènere Circovirus, família Circoviridae. Aquest agent víric exhibeix una alta rapidesa d'evolució i es pot dividir en tres genotips vírics. A més, actualment es considera el CVP2 com un dels patògens porcins emergents més importants i s'associa amb alguns trastorns que s'agrupen col·lectivament com a circovirosis porcines (CP).

L'HVP1 pertany a la familia Herpesviridae, subfamilia Alphaherpesvirinae, gènere Varicellovirus. El virus consta d'un genoma d'ADN lineal de doble cadena d'uns 150 kilobases (kb) de longitud. L'HVP1 és l'agent causal de la pseudorràbia (PR) o la malaltia d'Aujeszky, una infecció que genera greus pèrdues econòmiques en el sector porcí mundial.

El PVP és un parvovirus autònom que pertany al gènere Parvovirus, subfamília Parvovirinae, família Parvoviridae. El PVP consta d'un genoma d'ADN d'una sola cadena que mesura aproximadament 5 kb. Aquest patogen víric és el principal agent causal de la síndrome reproductiu en truges prenyades. Recentment, el PVP ha cridat l'atenció de la comunitat veterinària a causa de la variabilitat genètica que s'ha trobat entre les soques víriques de camp i l'aparició d'un nou variant antigènic del PVP que mostra una baixa activitat de neutralització creuada enfront de les soques vacunals.

Els torque teno virus (TTV) porcins pertanyen a la família Anelloviridae i són virus petits sense càpside amb un ADN d'una sola cadena i que consten de genomes d'aproximadament 2,8 kb de longitud. En l'actualitat, els TTV es classifiquen provisionalment en dues espècies.

Encara es qüestiona si els TTV porcins posseeixen una funció rellevant en la patogènesi de malalties porcines específiques. Tanmateix, tant els torque teno sus virus 1 (TTSuV2) com els torque teno sus virus 2 (TTSuV2) s'han associat al desenvolupament de la SAPD i s'han relacionat als TTSuV1 amb la inducció de la síndrome de dermatitis i nefropatia porcina (SDNP), el que indica que els TTV porcins puguin ser cofactors en la intensificació de malalties porcines.

Per contactar amb la investigadora responsable d'aquest estudi al CReSA:

Dra. Llilianne Ganges Espinosa
Investigadora responsable de la línia "Patogènia i profilaxi d'infeccions per Pestivirus"
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain
Correu electronic: llilianne.ganges@cresa.uab.cat
Telèfon: (+34) 935814620
Fax: (+34) 935814490

Descarregui's l'article complet:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22515169

¡Recomana aquesta pàgina!: