Inoculació simultània de circovirus porcí 2 i Mycoplasma hyopneumoniae

Un estudi realitzat per investigadors del CReSA mostra que la inoculació simultània de circovirus porcí tipus 2 (CVP2) i Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo) en porcs seropositius a ambdós patògens no potencia la malaltia.

L’objectiu d’aquest estudi consistia en avaluar l’efecte de la inoculació simultània experimental del CVP2 (via intranasal) i de Mhyo (via transtraqueal) en garrins seropositius de 6 setmanes de vida. En les condicions en les que es va dur a terme aquest estudi, la inoculació simultània de CVP2 y Mhyo en porcs seropositius a ambdós patògens no va potenciar els signes clínics i lesions atribuïbles a la infecció. No obstant això, la inoculació simultània de CVP2 es va associar a una major càrrega de Mhyo als bronquis, que són una de les principals dianes d’aquesta infecció.

Si es té en compte que la infecció amb ambdós agents es va confirmar mitjançant tècniques de laboratori, aquest estudi indica que el temps d’inoculació, l’estat serològic inicial del porc i la naturalesa de l’inòcul utilitzat poden determinar el resultat final d’aquesta infecció simultània.

En estudis experimentals previs, la infecció simultània de Mhyo i CVP2 va donar lloc a una malaltia clínica més greu en animals de transició i adults. En aquest estudis previs, primer es va inocular Mhyo a porcs seronegatius a ambdós patògens i dues setmanes després se’ls va inocular el CVP2.

Mhyo és el principal agent etiològic de la pneumònia enzoòtica (NE), una malaltia respiratòria crònica que afecta sobretot als porcs de transició i engreix. El principal signe clínic de la NE és l’aparicó gradual d’una tos seca no productiva causada per una broncopneumònia intersticial. Mhyo també és un dels agents causals del complex respiratori porcí (CRP), complex provocat per agents bacterians i vírics. Un d’aquests agents vírics és el circovirus porcí 2 (CVP2), l’agent causal essencial de la circovirosi porcina (CP), una malaltia multifactorial amb un gran impacte en la producció porcina mundial.

La CP es caracteritza per una debilitació, pèrdua de pes, augment de mida dels ganglis limfàtics i dispnea, que afecta sobretot als porcs de transició. Tot i que la infecció per CVP2 pot ser suficient per causar tot l’espectre de lesions per CP, la infecció simultània amb altres patògens vírics (per ex. el virus de la síndrome respiratòria i reproductiva porcina [VSRRP], el parvovirus porcí [PVP] i els torque teno sus virus 1 [TTSuV1]) o patògens bacterians (Mhyo) poden agreujar la malaltia i les lesions macroscòpiques i microscòpiques atribuïdes al CVP2.

Aquest treball s’ha publicat a: Sibila M, Fort M, Nofrarías M, Pérez de Rozas A, Galindo-Cardiel I, Mateu E, Segalés J. Simultaneous porcine circovirus type 2 and Mycoplasma hyopneumoniae co-inoculation does not potentiate disease in conventional pigs. J Comp Pathol. 2012 Aug-Oct;147(2-3):285-95.

Descarregui’s l’article complet (PubMed): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22522076

Per a contactar amb l’autora principal d’aquest article:

Dra. Marina Sibila Vidal
Investigadora del CReSA
Correu electrònic: marina.sibila@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935814495
Fax: +34 935814490
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: