La història natural del circovirus porcí tipus 2: d'un virus inofensiu a una malaltia devastadora?

Una revisió publicada recentment per investigadors del CReSA resumeix els coneixements actuals sobre la història natural de la infecció per circovirus porcí tipus 2 (PCV2) i les malalties relacionades.

La percepció sobre la importància del PCV2 com patogen ha canviat notablement en els últims 15 anys. La naturalesa ubiqua del virus, l'evidència retrospectiva d'aquesta infecció molt abans de l'associació amb la malaltia (circovirosi porcina o malaltia sistèmica associada a PCV2), l'etiopatogènia multifactorial de la malaltia sistèmica per PCV2 i l'absència de demostració consistent dels postulats de Koch han causat gran controvèrsia sobre les capacitats patogèniques reals d'aquest virus.

L'aparició de vacunes enfront al PCV2 va canviar radicalment aquesta percepció i aquest virus es considera avui dia un patogen porcí molt important. A més, les actuals vacunes de PCV2 són de les més utilitzades en els països productors de porcs. D'altra banda, la manera en com el virus causa la malaltia és encara un problema científic complex que no està completament resolt. Se sap que l'hoste, el moment de la infecció i el virus pròpiament dit, són factors fonamentals a tenir en compte per explicar la presentació de la malaltia a nivell individual.

L'aparició de la circovirosi porcina com a problema epidèmic a finals dels anys 90 o mitjans de l'any 2000, podria estar relacionat amb una sèrie de variables conegudes i desconegudes. En base a les dades disponibles, el comerç internacional de porcs pot haver jugat un paper important en la disseminació de les línies genètiques porcines més sensibles, així com en la substitució del genotip de PCV2 a nivell mundial (PCV2b sobre PCV2a) durant aquest període.

Aquest article s’ha publicat a: Segalés J, Kekarainen T, Cortey, M. The natural history of porcine circovirus type 2: From an inoffensive virus to a devastating swine disease?, Veterinary Microbiology, Volume 165, Issues 1–2, 26 July 2013, Pages 13-20.

Descarregui l'article complet (ScienceDirect):

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378-1135(13)00042-4

Per a contactar amb l’autor principal de l’article:

Dr. Joaquim Segalés Coma
Correu electrònic: joaquim.segales@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 92
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB       
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: