Identificació i caracterització de microRNAs en infeccions in vivo per circovirus porcí tipus 2 i el virus de la pesta porcina africana

El proper divendres 30 de Setembre a les 11:00 del matí tindrà lloc, a la Sala de graus de la Facultat de Veterinària a la UAB, la lectura de la Tesi doctoral de Fernando Núñez, que porta per títol: Identificació i caracterització de microRNAs en infeccions in vivo per circovirus porcí tipus 2 i el virus de la pesta porcina africana. La tesi s’ha dut a terme a l’IRTA-CReSA, sota la direcció del Dr. Jose Ignacio Núñez.

Els microRNAs (miRNAs) són molècules d'ARN de mida petita, no codificants, que tenen funcions de regulació a nivell post-transcripcional impedint la síntesi de proteïnes. La seva importància ha augmentat molt en els últims anys a causa de la seva gran implicació en un enorme nombre de processos biològics. L'estudi de les interaccions entre hoste i patogen intervingudes per miRNAs ha emergit aquesta última dècada pel seu important paper en la defensa antiviral.

Seqüència d'un miRNA (línia vermella) en el seu origen

Per a aquesta tesi, es van portar a terme quatre estudis diferents  per tal d'analitzar l'expressió de microRNAs (miRNAs) porcins i miRNAs virals (sintetitzats pels mateixos virus) en dues infeccions in vivo amb circovirus porcí tipus 2 (PCV2) i el virus de la pesta porcina africana (VPPA). PCV2 és l'agent infecciós responsable de la malaltia sistèmica per circovirus porcí tipus 2 encara que també s'ha associat amb altres malalties del porc, totes elles conegudes col·lectivament com a malalties porcines provocades per circovirus, mentre que VPPA és una malaltia viral en expansió, devastadora, hemorràgica i letal, que actualment està amenaçant a la indústria mundial porcina.

VPPA - PCV2

A la primera part de la tesi es dóna una visió general de què són miRNAs, com actuen, les seves implicacions biològiques, la seva participació en processos immunològics i la seva comesa en interaccions hoste-patogen. De la mateixa manera es presenten els miRNAs virals així com la finalitat de la seva expressió en la regulació de gens de l'hoste i del mateix virus. Finalment, es realitza una descripció d’ambdós virus, PCV2 i VPPA, i es dóna una visió general de les característiques de les malalties que provoquen.

A la segona part s'analitza, en quatre estudis, l'expressió de miRNAs porcins i virals en ambdues infeccions.

En el primer estudi es va analitzar l'expressió de miRNAs porcins en una comparació entre animals infectats i no infectats amb PCV2. Per a això, es van realitzar llibreries de seqüències de RNA de mida petita que van ser analitzades mitjançant seqüenciació massiva. Els resultats obtinguts van confirmar l'existència d'una diferència d'expressió en determinats miRNAs provocada per la infecció. Seguidament, aquests miRNAs van poder ser relacionats amb rutes immunològiques relacionades amb la patogènia de PCV2.

En el segon estudi es va analitzar la capacitat de PCV2 per expressar miRNAs virals, partint de les llibreries prèviament seqüenciades. L'anàlisi dels candidats va permetre confirmar que PCV2 no codifica miRNAs virals.

En el tercer estudi es va analitzar la diferència d'expressió de miRNAs en animals infectats amb diferents soques de VPPA en diferents condicions: (i) Animals infectats amb una soca virulenta a diferent temps i (ii) Animals infectats amb una soca virulenta i animals infectats amb una soca atenuada a mateix temps. En tots dos casos es van observar diferències d'expressió de miRNAs provocades per la infecció i es van poder relacionar tant amb rutes immunològiques  involucrades en la patogènesi com amb gens virals.

Xarxa genòmica d'interacció entre miRNAs, gens diana cel·lulars i virals i rutes biològiques en què estan involucrats els miRNAs en la infecció per VPPA.

En el quart i últim estudi, es va analitzar l'expressió de miRNAs virals per part de VPPA, amb els animals prèviament estudiats i altres nous que incloïen: (i) Animals infectats amb una soca atenuada mantinguts major temps i (ii) Animals infectats amb la soca atenuada i re-inoculats amb una soca virulenta diferent a la del tercer estudi. La seqüenciació massiva va proporcionar diversos candidats que van ser estudiats per comprovar si complien les característiques per considerar-los miRNAs virals, permetent concloure que VPPA no és capaç d'expressar miRNAs en aquestes condicions.

Aquests han estat els primers estudis que analitzen l'expressió de miRNAs porcins i virals en infeccions in vivo amb PCV2 i VPPA. L'estudi de l'expressió de miRNAs contribuirà a un millor enteniment de la patogènesi de les dues malalties i al desenvolupament de possibles estratègies de control de les malalties.

Els treballs inclosos en aquesta tesi han donat lloc a les següents publicacions:

Els estudis de doctorat de Fernando Núñez Hernández van ser finançats per l'ajuda de "Formació i Contractació de personal investigador novell" per part de la "Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)" de la Generalitat de Catalunya.
Aquest treball va ser finançat pel projecte AGL2010-22358-C02 del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Per a contactar amb el Director d’aquesta tesi:

Dr. Jose Ignacio Núñez Garrote
Email: joseignacio.nunez@irta.cat
Telèfon: +34 93 467 40 40
Campus UAB, Edifici CReSA s/n,  08193  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain 

Sobre l'IRTA:

L’IRTA és un institut d'investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient i el canvi global, i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, a la provisió d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

cid:image002.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image004.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image006.jpg@01D05037.D5E89FC0  cid:image008.jpg@01D05037.D5E89FC0 irtaldia

¡Recomana aquesta pàgina!: