Serveis

Al llarg dels darrers anys, el CReSA ha anat desenvolupant una sèrie de serveis de suport a l'abast de les empreses i institucions del sector.

A nivell de finançament privat, el CReSA té signats contractes de recerca amb més de 35 empreses del sector agroalimentari,i col·labora bàsicament en nous desenvolupaments amb recerca bàsica, recerca aplicada, proves clíniques per a registre de medicaments, recerca per a suport de màrqueting, farmacovigilància i models experimentals.

El CReSA també desenvolupa accions pels Departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya amb competències en sanitat animal i salut p ública, i participant en l’elaboració i execució de programes sanitaris.


Estudis epidemiològics

Enquestes i estudis epidemiològics observacionals

El CReSA té experiència en la realització tant d’enquestes epidemiològiques per a determinar la malaltia present a una població, com d’estudis observacionals (transversals, de casos i controls, i de cohorts) encaminats a determinar característiques de poblacions relacionades amb la malaltia (factors de risc).

 • Estudis transversals: es realitzen amb les dades obtingudes en un moment puntual i ofereixen una instantània del que passa en un moment determinat. Per exemple, estudis de prevalença.
 • Estudis de casos i controls: el seu objectiu és analitzar dades retrospectives per a determinar quins elements van provocar els resultats observats a l’actualitat.
 • Estudis prospectius (cohorts): es basen en la comparació d’un grup d’animals exposats i un grup no-exposat a la hipotètica causa. Són els més indicats per a determinar relacions de causa-efecte, ja que està identificat el factor d’exposició amb anterioritat a l’ocurrència de la malaltia.

Modelització

El CReSA ha treballat en el disseny de models de predicció de diverses malalties. Les tècniques emprades en estudis previs són models generals com el models SIR basats en el mètode Montecarlo, models de cadenes de Markov, i models específics per a situacions concretes (gaussians per a transmissió aerògena, meteorològics, matrius de càlcul de dades retrospectives,...)

Anàlisi de risc

Es disposa dels paquets estadístics necessaris per a portar a terme aquests anàlisis. Són aplicables, entre d’altres, en el camp de les assegurances agràries (risc d’entrada i disseminació de malalties) i seguretat alimentària. Aquesta metodologia permet obtenir una estimació del risc i proporciona dades racionals per a la presa de decisions.

Anàlisi espai-temps

El CReSA disposa de sistemes d’informació geogràfica (SIG) i paquets estadístics que permeten representar la distribució geogràfica de malalties, analitzar el seu patró espaial (si existeixen àrees on la quantitat de malaltia és superior a l’esperada) i dur a terme estudis per a explicar aquest patró. Aquest tipus d’anàlisi es pot utilitzar, per exemple, dins dels diferents tipus d’estudis epidemiològics (transversals i casos control), o per a valorar l’efecte de mesures de control d’una malaltia determinada.


Plans de vigilància, control i emergència de malalties

El CReSA desenvolupa accions i serveis per encàrrec dels departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya, en matèries relacionades amb sanitat animal.

Per encàrrec del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), s’han establert plans de vigilància i control de diverses malalties:

Febre de l’oest del Nil
Pla de vigilància del virus de la febre de l’oest del Nil a zones considerades de risc
CReSA 13017

Influença aviària i malaltia de Newcastle
Vigilància d’influença aviaria i la malaltia de Newcastle en aus silvestres a Catalunya
CReSA 13030

Tuberculosi
Assessorament i diagnòstic per al control i eradicació de la tuberculosi bovina
CReSA 13011

Llengua blava
Pla de vigilància per la detecció de la circulació del virus de llengua blava al territori català mitjançant la detecció i control dels seus vectors

Neosporosi bovina
Estudi prospectiu de la situació de les granges de bovins enfront de neosporosi
CReSA 13035

Maedi-Visna, Border Disease i Paratuberculosi
Pla estratègic sanitari per l’oví i cabrum
CReSA 13019

Encefalopatia espongiforme bovina (BSE)
Seguiment epidemiològic de la BSE a Catalunya/Genotipat
CReSA 13023

Malalties epizoòtiques
Plans de control i emergència de les malalties epizoòtiques
CReSA 13028

El CReSA col·labora amb el Departament de Salut en les següents activitats:

 1. diagnòstic de malalties espongiformes
 2. formació i assessorament a veterinaris de escorxador

El CReSA col·labora amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona en el tema de malalties de les aus urbanes.

 

Estudis d’eficàcia i tolerància amb medicaments veterinaris


A petició d’empreses del sector agroalimentari, el grup d’Estudis de camp del CReSA duu a terme el disseny i/o l’execució d’estudis laboratorials i de camp, d’eficàcia i tolerància de farmacològics, biològics i nutracèutics.

Generalment, l’objectiu d’aquests estudis és dur a terme:

 • proves necessàries per al registre del medicament a nivell estatal i europea
 • proves de producte per suport a estratègies de màrqueting

Estudis laboratorials

Aquests estudis són necessaris per a demostrar l’eficàcia i la tolerància dels medicaments veterinaris. Es duen a terme amb un nombre limitat d’animals en condicions controlades, a granges experimentals o a les instal·lacions de biocontenció del CReSA en les condicions d’ús propostes pels medicaments. Com que es duen a terme en un ambient controlat, i amb un seguiment detallat de les variables clínicopatològiques, el resultats són de gran utilitat per a fonamentar l’eficàcia i la tolerància dels medicaments veterinaris.


El CReSA disposa d’instal·lacions pròpies per a l’estabulació d’animals de granja, en condicions d’aïllament, ideals per a realitzar assajos que impliquin ús de medicaments enfront d’agents infecciosos.


Disposem d’un total de dotze boxs experimentals, vuit dels quals es dediquen a espècies de granja (vedells, oví, caprí, porc), i quatre més dedicats a aus, conills i rosegadors. Els boxs grans (27,72 m2) disposen de dues portes pneumàtiques, una d’accés des de zona neta i una de sortida a la zona "bruta" de necròpsies. El personal disposa d’un tren de dutxa, amb doble vestuari per entrar i sortir del box. Els animals es troben sobre un slat convencional de granja, amb menjadors i abeuradors estàndards (vegeu l'esquema).

esquema

Esquema

Estudis de camp

Els estudis que es duen a terme a granja sota condicions reals de producció són necessaris per demostrar l’eficàcia i la tolerància del medicaments veterinaris. Al CReSA, aquest tipus d’estudis es porten a terme per especialistes de camp.


La selecció de la granja adequada a l’estudi que s'ha de dur a terme és d'importància vital per a l’èxit de l’estudi. La granja ha de patir la malaltia objectiu del tractament que s'ha de provar, o tenir gran probabilitat de patir-la quan el lot d’animals de l’estudi arribi a l’edat a la qual es manifesta aquesta malaltia (fet documentat per estudis diagnòstics previs en la granja). A més, cal que estigui lliure d’altres malalties que puguin interferir en la valoració del resultats de l’assaig.


El CReSA pot col·laborar amb el promotor de l’estudi en la recerca d’una granja.


Proves de sensibilitat a antimicrobians

El CReSA duu a terme estudis de sensibilitat a antimicrobians, amb soques aïllades al CReSA o bé cedides per altres centres o bancs d’espècies bacterianes, dels principals bacteris patògens i no patògens de les espècies domèstiques.

Eficàcia d’insecticides en granja

El grup d'Entomologia del CReSA desenvolupa proves d’eficàcia d’agents o productes envers insectes molestos o perjudicials, que estan presents a les explotacions ramaderes i aviàries (oví, porcí, boví, gallinàcies, etc.). Aquestes proves es realitzen a granges comercials, en les condicions d’ús del producte, però també es poden estudiar a laboratori.

L’equip del CReSA pot encarregar-se del disseny experimental, de les aplicacions del producte, i de la valoració dels resultats.

Diagnòstic taxonòmic d’insectes

El grup d'Entomologia del CReSA està especialitzat en la realització de diagnosis taxonòmiques, tant en l'àmbit morfològic com molecular, d’espècies d’insectes i àcars vectors de malalties.

La captura i caracterització d’insectes permet identificar amb certesa les espècies d’insectes presents a ambients urbans i de granja, ajudant al diagnòstic general d’insectes plaga en explotacions ramaderes i aviàries.

El CReSA disposa d’una cambra climàtica a l’interior de la Unitat de Biocontenció NBS3 (nivell de bioseguretat 3) que permet dur a terme estudis de capacitat vectorial d’insectes vectors de malalties.


Assessoria científica

Al marge de l’oferta investigadora, el CReSA assessora científicament sobre qualsevol tema, relacionat amb el marc de les seves competències i coneixements, que se li demani.

Aquesta oferta es dirigeix tant al sector públic (administracions o entitats públiques) com al sector privat (empreses agroalimentàries, farmacèutiques, biotecnològiques, associacions de productors, etc.).

L’oferta consisteix en l’orientació sobre el disseny, posta en marxa, desenvolupament i avaluació de diverses activitats relacionades amb la sanitat animal:

 • estudis epidemiològics
 • assajos laboratorials de seguretat i eficàcia de productes veterinaris
 • assajos clínics de seguretat i eficàcia de productes veterinaris
 • investigació bàsica i aplicada per al desenvolupament de vacunes i de noves estratègies vaccíniques
 • estudis histològics
 • estudis farmacològics i farmacovigilància
 • mètodes de diagnòstic de malalties
 • plans de vigilància, control i emergència de malalties
 • seminaris i cursos en sanitat animal
 • d'altres


En aquest sentit, una de les principals prioritats del CReSA és la transferència de coneixement a les empreses i administracions, promovent de forma activa la col·laboració amb empreses, associacions i institucions mitjançant:

 • realització conjunta de projectes de R+D amb empreses del sector privat
 • transferència de coneixement o patents a empreses d’iniciativa privada
 • transferència de coneixements aplicables a la gestió de la sanitat ramadera i aviaria, o la gestió i vigilància de les zoonosis a les administracions

Col·laboració en publicacions tècniques

Els investigadors del CReSA contribueixen a la difusió del coneixement en l’àrea de la sanitat animal mitjançant:

 • participació com a autors i/o revisors en publicacions especialitzades
 • col·laboració amb empreses i institucions en la generació de continguts per a l’elaboració de material tècnic formatiu relacionat amb els següents temes:

  1. Bacteriologia
  2. Virologia
  3. Farmacologia i terapèutica
  4. Immunologia
  5. Parasitologia
  6. Entomologia
  7. Epidemiologia
  8. Diagnòstic de malalties
  9. Control i eradicació de malalties

Els experts del CReSA poden participar en activitats d’aquest tipus per a l’elaboració de material en format paper o format electrònic (e-book, CD Rom, pàgines web, edició multimèdia), mitjançant la seva col·laboració en:

 • Articles tècnics
 • Informes
 • Llibres i capítols de llibres
 • Butlletins tècnics periòdics
 • Quaderns de camp
 • Cursos en línia
¡Recomana aquesta pàgina!: