Pla de vigilància per la detecció de la circulació del virus de llengua blava al territori català mitjançant la detecció i control dels seus vectors

La llengua blava és una malaltia vírica de declaració obligatòria que afecta els ovins, de la qual els bovins en són portadors, causada per un virus i transmesa per mosquits del gènere Culicoides.

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) de la Generalitat de Catalunya hi actua en tres nivells diferents: la vigilància permanent, l’alerta quan es detecten nous focus de la malaltia en zones epidemiològicament properes i l’emergència quan es declara la malaltia a Catalunya.

La Unitat d’Entomologia del CReSA porta a terme el Pla de vigilància entomològica contra la llengua blava a Catalunya, amb una xarxa de 13 punts de mostreig distribuïts, de forma uniforme, per tota la geografia catalana. Les mostres, que contenen els mosquits vectors, es recullen setmanalment i són analitzades al CReSA per al seu diagnòstic taxonòmic.

Per a més informació: http://www.gencat.net/darp/c/ramader/lleblava/llb01.htm