Assessorament i diagnòstic per al control i eradicació de la tuberculosi bovina

L’eradicació de la tuberculosi bovina, zoonosi causada per Mycobacterium bovis, constitueix una de les bases essencials per a l’establiment del mercat intracomunitari d’animals, les seves carns i productes, com també per a l’augment de la productivitat ramadera i, en conseqüència, de la millora del nivell de renda dels ramaders.

El pla d’eradicació d’aquesta malaltia es fonamenta en una intensificació dels controls diagnòstics en els remugants presents a les explotacions positives, en la implementació de proves diagnòstiques i en minimitzar el temps de permanència dels animals positius a les explotacions afectades.

El CReSA col·labora amb el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya (DAR) en la campanya d’eradicació de tuberculosi bovina, a través tant del diagnòstic com de l'assessorament epidemiològic.

DIAGNÒSTIC

  • Proves de d'interferó gamma dels ramats inclosos dins del pla de eradicació
  • Diagnòstic anatomopatològic de tuberculosi
  • Estandardització i validació d’una tècnica d'ELISA indirecte per al diagnòstic de tuberculosi en bovins mitjançant la detecció d'anticossos anti-PPD. Aquesta prova està començant a utilitzar en ramats problema

ASSESSORAMENT EPIDEMIOLÒGIC

  • Estudi epidemiològic sobre el període de temps mínim entre les proves de intradermotuberculinizació i interferó gamma
  • Informe de las causes potencials d’errades de les tècniques diagnòstiques de tuberculosi bovina
  • Disseny de base de dades per a tuberculosi bovina
  • Estudi epidemiològic de la influència de la presència de cabres en el risc de tuberculosi bovina (granges mixtes)