Tuberculosi bovina: reptes i controvèrsies (III). La vacunació és una opció?

No, no ho és. Aquesta és la resposta rotunda que s’ha donat fins ara des de les autoritats competents. Malgrat això, aquesta és una resposta que sol argumentar-se en base a l’actual prohibició de la vacunació segons el marc legal vigent a la UE (està explícitament prohibida per la Directiva 78/52 / CEE del Consell).

En l’actualitat, l’única vacuna disponible contra la tuberculosi (TB) és el bacil Calmette-Guérin (BCG), que és una soca viva atenuada del bacteri Mycobacterium bovis, principal causant de la TB bovina. Aquesta vacuna és capaç de conferir una protecció parcial en el bestiar boví i, tot i que també s’han realitzat estudis amb altres vacunes, fins a la data no s’ha pogut demostrar que cap d’elles indueixi una protecció superior a la BCG.

La vacuna BCG, així com altres vacunes basades en micobacteris, també s’han avaluat per reduir la disseminació de la infecció causada per M. bovis en altres animals domèstics o de fauna silvestre. En aquesta entrada al blog, vàrem presentar un resum del nostre treball recent sobre l’eficàcia de la vacuna BCG en petits remugants. Ara, en un nou treball, demostrem que la vacunació de cabres amb un immunoestimulador basat en una soca de M. bovis virulenta inactivada per calor (HIMB) confereix un grau de protecció similar al de BCG. En aquest estudi, a diferència del que havíem observat en un estudi anterior realitzat en ovelles vacunades per via oral, l’administració parenteral de l’immunoestimulador va reduir les lesions pulmonars i la càrrega bacteriana en cabres desafiades experimentalment amb M. caprae.

Aquest estudi, cofinançat pel projecte INIA RTA2015-0043-C02-01 i el fons europeu FEDER, s’ha publicat (en anglès), en accés obert, a la revista PLoS ONE:

Efficacy of parenteral vaccination against tuberculosis with heat-inactivated Mycobacterium bovis in experimentally challenged goats. Claudia Arrieta-Villegas, Tania Perálvarez, Enric Vidal, Zoë Puighibet, Xavier Moll, Albert Canturri, Iker A. Sevilla, Yvonne Espada, Ramón A. Juste, Mariano Domingo, Bernat Pérez de Val. Published: May 9, 2018 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196948

En el punt en el que ens trobem, el gran obstacle per iniciar campanyes de vacunació en regions lliures de TB és que la BCG, així com els altres candidats a vacuna contra la TB, estan basats en micobacteris sencers, ja siguin vius o atenuats. El principal motiu pel qual aquestes vacunes estan actualment prohibides per al seu ús en el bestiar es deu a la possibilitat que els animals vacunats no estiguin totalment protegits contra la infecció i, per tant, puguin infectar-se, no sent possible distingir-los dels animals vacunats no infectats. Les proves diagnòstiques basades en la tuberculina (prova intradèrmica de la tuberculina i assaig de l’interferó gamma) detectaran com a positius tant els animals vacunats com els infectats (això es coneix com a interferència de la vacuna el el diganòstic).

En les últimes dècades, els esforços de recerca centrats en el desenvolupament de proves diagnòstiques compatibles amb vacunes micobacterianes han estat considerables. Tanmateix, encara no hi ha prou experiència pràctica sobre l’ús estratègic conjunt de les vacunes i aquestes proves DIVA (diferenciació i d’animals infectats i vacunats), per explorar la possibilitat d’establir un calendari que faci possible un possible canvi en la política actual de la UE. Per tant, la nostra missió com a investigadors i investigadores és proporcionar suficients evidències acumulades, incloent assaigs de camp a gran escala, que facilitin aquest canvi.

Fixació de pulmons de cabra per a la valoració de lesions tuberculoses a la unitat de biocontenció de nivell 3 del CReSA.

En el mateix sentit, el Manual de Proves Diagnòstiques i Vacunes per Animals Terrestres de l’Organització Mundial per a la Salut Animal (OIE) especifica que “la vacunació del bestiar vaquí no s’hauria d’utilitzar en països on les mesures de control o comerç basades en tals proves estan en funcionament (…). Per tant, es pot preveure que la vacunació amb BCG podria aplicar-se en combinació amb aquestes proves DIVA una vegada que aquests reactius hagin estat plenament validats i el marc legal es modifiqui en conseqüència”.

Així doncs, tenint en compte els resultats prometedors en termes de seguretat i eficàcia de diversos candidats a vacuna contra la TB i els avenços científics en el desenvolupament de reactius DIVA, autoritzar la vacunació com a eina addicional per al control de la TB bovina sembla un objectiu realista, especialment en espècies no bovines, en què La vacunació no està explícitament prohibida per la legislació de la UE. Aquest canvi ha començat, però queda força camí per recórrer.

I tornant a la pregunta inicial, la vacunació és una opció? Sí, ho hauria de ser.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post: